רשימת הוצאות מוכרות למס

 הוצאה מוכרת- הגדרה:

 לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה, "הוצאה ששימשה את העסק (עצמאי, חברה או תאגיד) לייצור הכנסה". ישנן הוצאות שלמרות שהן הוצאות בייצור הכנסה, הן לא תוכרנה באופן מלא, אלא רק חלקי.

בחישוב ההכנסה החייבת במס הכנסה, מפחיתים מההכנסות של החברה את ההוצאות המוכרות למס, הסכום שנותר יחויב במס.

כל עסק יבחן לגופו, מבחינת מה יחשב כהוצאה מוכרת- כך למשל עבור עסקים מסוימים הוצאה מסוימת היא הכרחית לצורך ייצור הכנסה, בעוד שבעסקים אחרים, היא לא תוכר למס.

חשוב להעביר לרואה החשבון את כל ההוצאות שהעסיק הוציא, שכן זה מקזז את חבות המס.

במידה וסך ההוצאות יעלה על סך ההכנסות, נהיה במצב של הפסד לצורכי מס, ההפסד יועבר לשנה הבאה, ויקוזז עם רווחי השנה הנוכחית, דבר שיקטין כאמור את תשלום המס השנתי.

 

ככל שיש יותר הוצאות מוכרות כך הרווח לצרכי מס קטן, ומכאן חבות (תשלום) המס שלנו קטן.

סקירה על דוח רווח הפסד:

הכנסות: מכירת השירותים / סחורה של החברה, בשורה זו יוצג לנו סכום ההכנסות (בניכוי מע"מ) שהעסק מכר (ולאו דווקא גבה את הסכום) בתקופה הנדונה.

עלות המכירות: סך כל העלויות הישירות והעקיפות שהשקעתם כדי להביא את המוצר למצב מכירה. לדוגמא: אם אני מוכר מוצרי חשמל, עלות המכר במקרה הזה: תנורים, מקררים, מכונות כביסה וכו'.

הוצאות שכר ונלוות לשכר: מה הייתה עלות המעביד בעסק. כאן נראה מספרים שונים ממה שרשום בתלוש השכר, שכן הם כוללים את הסכומים שהמעביד מעביר לביטוח לאומי, הפרשה לפנסיה, פיצויים וקרן השתלמות (תלוי מעביד). קישור לקובץ המפרט מה צריך לדעת כשמעסיקים עובדים לחץ כאן

הוצאות מכירה ושיווק: כל ההוצאות שהיו לעסק לצורך פרסום, כגון: לוגו, יועץ שיווק, פייסבוק, גוגל, שלטי חוצות, מגנטים ופליירים.

הוצאות הנהלה וכלליות: כל ההוצאות שאינן קשורות באופן ישיר למכירה או ייצור המוצר: ארנונה, מים, חשמל, ביטוחים ושכר טרחה להנה"ח, עו"ד או לרו"ח.

הוצאות פחת והפחתות: לעיתים עסק רוכש נכסים כמו: ריהוט, רכבים ומחשבים. נכסים אלה לא ירשמו כהוצאה במלואם בשנת הרכישה אלא יופחתו לאורך שנים, בהתאם לשיעור ההפחתה שנקבעו בתקנות מס הכנסה. ההסבר לשיטת הפחתה זו, נעוץ בעובדה שאותו נכס ישמש למספר שנים, ועל כן הוא יופחת לאורך זמן. אם נניח קניתם מדפסת שעלתה 3,000 ₪ היא תופחת למשך 3 שנים, כך שבכל שנה הוצאות הפחת שיוכרו תהיינה 1,000 ₪.

הוצאות מימון: כל ההוצאות שהיו לעסק לצורך מימונו: ריביות על הלוואות ועמלות שמושלמות לבנק.

הוצאות אחרות: מדובר בהוצאות חריגות חד פעמיות, שאינן משקפות את פעילות העיקרית של העסק. כגון: הוצאות בגין תביעה, שריפות, מכירת נכסים, מחיקת מלאי מת, ירידת ערך נכסים,  גניבה ועוד.

לעסקים שמתנהלים מהבית, מצורף הקישור הבא שמסביר איזה הוצאות ניתן להכניס לצורך חישוב ההכנסה החייבת לצורכי מס.

 עלות המכירות

 • שכר עבודה של עובדי ייצור
 • קניות חומרי גלם
 • מלאי עסקי
 • קבלני משנה
 • קניות חומרי אריזה
 • קניות מוצרים המיועדים למכירה ( לדוגמא, חנות מוצרי חשמל שקונה מכונות כביסה לצורך מכירתן)
 • קניות חומרי עזר (לדוגמא, קניית צנצנות שיאחסנו תבלינים בחנות למכירת תבלינים).
 • הובלת סחורה לעסק

 

שכר ונלוות לשכר

 • הפרשה לקופות גמל, פנסיה וקרן השתלמות לעובדים
 • בונוסים ומענקים לעובדים, נסיעות וטלפון עבוד עובדים, החזקת רכב.
 • ביטוח לאומי מעביד
 • מס שכר פדיון ימי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חגים וכו'
 • פיצויים
 • ביגוד לעובדים
 • מתנות לעובדים
 • גילומי שכר
 • ביטוח בריאות פרטי, ביטוח אובדן כושר עבודה
 • הקצאת מניות לעובדים
 • הקצאת אופציות לעובדים
 • פיצויי הלנת שכר

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

ישנן הוצאות שתוכרנה במלואן, כאלה שבאופן חלקי, לפי שיעורי המס שנקבעו בתקנות מס הכנסה- אלו יסומנו בכוכבית.

 • תיקונים לרכב*
 • טסט*
 • אגרת רכב*
 • הוצאות שיווק ופרסום
 • דמי חנייה*
 • תשלומי ליסינג לרכב*
 • דלק*
 • שכירות קווי דמי טלפון
 • חשבון טלפון נייד*
 • תיקונים
 • משרדיות (קלסרים, ניירות, ניילוניות, דיו טונרים, עטים וכו')
 • מים
 • מיסים עירוניים
 • ביטוחי העסק
 • דמי ניהול
 • חשמל ארנונה
 • ייעוץ עסקי
 • הוצאות אחזקה וביטוח רכב*
 • קניית מחשב ותוכנות
 • חובות מסופקים ואבודים
 • החזקת אתר אינטרנט
 • דואר שליחויות
 • תשלום דמי זיכיון, הוצאות משפטיות, שירותים מקצועיים, הנהלת חשבונות
 • תשלום בגין ביקורת דוחות כספיים, תשלום בגין הגשת דוחות שונים לרשויות המס
 • הסעות לעובדים
 • נסיעות כיבודים ואירוח*
 • לחו"ל*
 • מע"מ שאינו ניתן לניכוי כמע"מ תשומות
 • ספרות מקצועית
 • אש"ל הוצאות לינה וארוחת בוקר (בחו"ל)*
 • מתנות*
 • תרומות*
 • בגדי עבודה*
 • מזון וארוחות לאורחים מחו"ל
 • לימודים והשתלמויות
 • דמי חבר לאגודות מקצועיות

 פחת והפחתות

 • רכישת קופות רושמות ומספונים
 • פחת ציוד
 • פחת בניינים
 • פחת מכונות וציוד
 • פחת כלי רכב*
 • פחת שיפורים במושכר
 • הפחתת מוניטין
 • הפחתת נכסים בלתי מוחשיים (זיכיון, פטנט, זכויות יוצרים וכו')

 הוצאות מימון

 • עמלות בנקים הפרשה הצמדה למדד המחירים לצרכן בגין הלוואות שנלקחו
 • ריביות על הלוואות עמלת הקצאת אשראי עמלות כרטיסי אשראי
 • הפרשי שער בגין הלוואות שנלקחו
 • הוצאות למימון אשראי לבעלי שליטה (העובדים בעסק*)

 הוצאות חד פעמיות ומיוחדות

 • נזקי גניבה ומעילות בעסק
 • הוצאות ששולמו למניעת תחרות עסקית והגבלת עיסוק
 • נזקי שריפות נזקי שיטפונות ופגעי טבע

 הוצאות לבעלי עסקים המנהלים את עסקם מהבית

ישנם  עסקים המנהלים את עסקם מהבית ולכן חלק מההוצאות של הבית תוכלנה להירשם כהוצאה מוכרת. הקו המנחה: במידה והבית מהווה כמקום העסק היחיד, ניתן להכיר בחלק מהוצאות הבית קישור לסרטון הסבר.

ההוצאות שתוכרנה:

נהוג להכיר ב 25% – 33% מהוצאות אלו הדבר תלוי במספר גורמים

 • מים
 • ועד בית
 • טלפון ואינטרנט
 • חשמל
 • ארנונה
 • הוצאות מימון בגין משכנתא על הבית, בגין רכישת ריהוט וציוד עבור החלק העסקי בבית המגורים
 • הוצאות על תחזוקת החלק העסקי בבית המגורים
 • צורכי משרד ספרות מקצועית תוכנות מחשב
 • הוצאות פחת על רכישת/ בניית בית (לא מומלץ עקב מיסוי מקרקעין עתידי)
 • וכמובן, כל שאר ההוצאות של עסק רגיל כמו פרסום, קניות, נסיעות וכו' מוכרות כרגיל.

 הוצאות לא מוכרות

 • קנסות הוצאות פרטיות
 • שוחד
 • הוצאות משפטיות בשל עניינים משפטים אישיים של בעל העסק

לשיחת יעוץ חינם, מוזמנים להשאיר פרטים, להשארת פרטים לחצו כאן.

לקישור לסדרת סרטונים שעוסק בשאלה: "איך תדע שהרואה חשבון שלך עושה את העבודתו"??

מומלץ לצפייה, גם אם אתה חושב שהכל בסדר (לחברות בע"מ)…

קישור לסדרת הסרטונים: "6 סיבות להקמת חברה בע"מ"

ובכלל הכנסו לדף היוטיוב שלנו לעוד הרבה סרטונים, הרצאות והדרכות (הירשמו כמנויים).

אין לקבל החלטות על פי מסמך זה ללא ביצוע של ייעוץ מקצועי לפני כל מהלך.

מאמרים נוספים

מות הקפיטליזם??

אולי זה נשמע לכם מוגזם, אך האם הגיע הזמן לשנות את הגישה הכלכלית הנהוגה בימינו היום?

אולי הגישה הנהוגה כיום כבר לא מתאימה לעולם החדש שנוצר לנו?

ואם זה המצב, איזה גישה תתאים לנו?

כל זאת ועוד בפרק ובמאמר שלפניכם.

להמשך קריאה

הספרים ששינו את חיי

מי לא היה רוצה גלולת קסם שהופכת אותו לאדם שהוא היה רוצה להיות??
טוב אז אין דבר כזה (בנתיים) ואחת הדרכים הטובות הן כמובן, לקרוא ספרים.
אז שמח לחלוק איתכם את רשימת הספרים ששינו את חיי.

להמשך קריאה

מעסיקים עובד חדש? את 2 הדברים הללו אתם חייבים לדעת.

מי שעוקב אחר החדשות או מי שעוסק בתחום ההייטק בוודאי מודע לתהליך המדאיג שמתחולל שם.
תחום דיני העבודה הוא תחום רחב ועמוק מאוד, ישנם הרבה נושאים שאתם חייבים לדעת ולבצע אותם, במאמר זה אני רוצה לדבר על 2 נושאים שיש להם משמעות אדירה לעסק שלכם, מעבר לזה שהם מחוייבים לביצוע על פי החוק, אולם אנו רואים כי הרבה מעסיקים לא מקפידים עליהם וחבל.

להמשך קריאה

אינפלציה ריבית ומה שביניהם

איך ניתן להערך מבעוד מועד כדי לא להפסיד כספים כתוצאה מהעלייה הצפויה.

הידעתם שעליית הריבית לא רק משפיעה על ההלוואות שלנו בכך שהיא מייקרת אותן, אלא למעשה אנחנו הולכים להרגיש את זה ברבדים נוספים ביום יום שלנו.

להמשך קריאה

 הוצאה מוכרת- הגדרה:

 לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה, "הוצאה ששימשה את העסק (עצמאי, חברה או תאגיד) לייצור הכנסה". ישנן הוצאות שלמרות שהן הוצאות בייצור הכנסה, הן לא תוכרנה באופן מלא, אלא רק חלקי.

בחישוב ההכנסה החייבת במס הכנסה, מפחיתים מההכנסות של החברה את ההוצאות המוכרות למס, הסכום שנותר יחויב במס.

כל עסק יבחן לגופו, מבחינת מה יחשב כהוצאה מוכרת- כך למשל עבור עסקים מסוימים הוצאה מסוימת היא הכרחית לצורך ייצור הכנסה, בעוד שבעסקים אחרים, היא לא תוכר למס.

חשוב להעביר לרואה החשבון את כל ההוצאות שהעסיק הוציא, שכן זה מקזז את חבות המס.

במידה וסך ההוצאות יעלה על סך ההכנסות, נהיה במצב של הפסד לצורכי מס, ההפסד יועבר לשנה הבאה, ויקוזז עם רווחי השנה הנוכחית, דבר שיקטין כאמור את תשלום המס השנתי.

 

ככל שיש יותר הוצאות מוכרות כך הרווח לצרכי מס קטן, ומכאן חבות (תשלום) המס שלנו קטן.

סקירה על דוח רווח הפסד:

הכנסות: מכירת השירותים / סחורה של החברה, בשורה זו יוצג לנו סכום ההכנסות (בניכוי מע"מ) שהעסק מכר (ולאו דווקא גבה את הסכום) בתקופה הנדונה.

עלות המכירות: סך כל העלויות הישירות והעקיפות שהשקעתם כדי להביא את המוצר למצב מכירה. לדוגמא: אם אני מוכר מוצרי חשמל, עלות המכר במקרה הזה: תנורים, מקררים, מכונות כביסה וכו'.

הוצאות שכר ונלוות לשכר: מה הייתה עלות המעביד בעסק. כאן נראה מספרים שונים ממה שרשום בתלוש השכר, שכן הם כוללים את הסכומים שהמעביד מעביר לביטוח לאומי, הפרשה לפנסיה, פיצויים וקרן השתלמות (תלוי מעביד). קישור לקובץ המפרט מה צריך לדעת כשמעסיקים עובדים לחץ כאן

הוצאות מכירה ושיווק: כל ההוצאות שהיו לעסק לצורך פרסום, כגון: לוגו, יועץ שיווק, פייסבוק, גוגל, שלטי חוצות, מגנטים ופליירים.

הוצאות הנהלה וכלליות: כל ההוצאות שאינן קשורות באופן ישיר למכירה או ייצור המוצר: ארנונה, מים, חשמל, ביטוחים ושכר טרחה להנה"ח, עו"ד או לרו"ח.

הוצאות פחת והפחתות: לעיתים עסק רוכש נכסים כמו: ריהוט, רכבים ומחשבים. נכסים אלה לא ירשמו כהוצאה במלואם בשנת הרכישה אלא יופחתו לאורך שנים, בהתאם לשיעור ההפחתה שנקבעו בתקנות מס הכנסה. ההסבר לשיטת הפחתה זו, נעוץ בעובדה שאותו נכס ישמש למספר שנים, ועל כן הוא יופחת לאורך זמן. אם נניח קניתם מדפסת שעלתה 3,000 ₪ היא תופחת למשך 3 שנים, כך שבכל שנה הוצאות הפחת שיוכרו תהיינה 1,000 ₪.

הוצאות מימון: כל ההוצאות שהיו לעסק לצורך מימונו: ריביות על הלוואות ועמלות שמושלמות לבנק.

הוצאות אחרות: מדובר בהוצאות חריגות חד פעמיות, שאינן משקפות את פעילות העיקרית של העסק. כגון: הוצאות בגין תביעה, שריפות, מכירת נכסים, מחיקת מלאי מת, ירידת ערך נכסים,  גניבה ועוד.

לעסקים שמתנהלים מהבית, מצורף הקישור הבא שמסביר איזה הוצאות ניתן להכניס לצורך חישוב ההכנסה החייבת לצורכי מס.

 עלות המכירות

 • שכר עבודה של עובדי ייצור
 • קניות חומרי גלם
 • מלאי עסקי
 • קבלני משנה
 • קניות חומרי אריזה
 • קניות מוצרים המיועדים למכירה ( לדוגמא, חנות מוצרי חשמל שקונה מכונות כביסה לצורך מכירתן)
 • קניות חומרי עזר (לדוגמא, קניית צנצנות שיאחסנו תבלינים בחנות למכירת תבלינים).
 • הובלת סחורה לעסק

 

שכר ונלוות לשכר

 • הפרשה לקופות גמל, פנסיה וקרן השתלמות לעובדים
 • בונוסים ומענקים לעובדים, נסיעות וטלפון עבוד עובדים, החזקת רכב.
 • ביטוח לאומי מעביד
 • מס שכר פדיון ימי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חגים וכו'
 • פיצויים
 • ביגוד לעובדים
 • מתנות לעובדים
 • גילומי שכר
 • ביטוח בריאות פרטי, ביטוח אובדן כושר עבודה
 • הקצאת מניות לעובדים
 • הקצאת אופציות לעובדים
 • פיצויי הלנת שכר

 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

ישנן הוצאות שתוכרנה במלואן, כאלה שבאופן חלקי, לפי שיעורי המס שנקבעו בתקנות מס הכנסה- אלו יסומנו בכוכבית.

 • תיקונים לרכב*
 • טסט*
 • אגרת רכב*
 • הוצאות שיווק ופרסום
 • דמי חנייה*
 • תשלומי ליסינג לרכב*
 • דלק*
 • שכירות קווי דמי טלפון
 • חשבון טלפון נייד*
 • תיקונים
 • משרדיות (קלסרים, ניירות, ניילוניות, דיו טונרים, עטים וכו')
 • מים
 • מיסים עירוניים
 • ביטוחי העסק
 • דמי ניהול
 • חשמל ארנונה
 • ייעוץ עסקי
 • הוצאות אחזקה וביטוח רכב*
 • קניית מחשב ותוכנות
 • חובות מסופקים ואבודים
 • החזקת אתר אינטרנט
 • דואר שליחויות
 • תשלום דמי זיכיון, הוצאות משפטיות, שירותים מקצועיים, הנהלת חשבונות
 • תשלום בגין ביקורת דוחות כספיים, תשלום בגין הגשת דוחות שונים לרשויות המס
 • הסעות לעובדים
 • נסיעות כיבודים ואירוח*
 • לחו"ל*
 • מע"מ שאינו ניתן לניכוי כמע"מ תשומות
 • ספרות מקצועית
 • אש"ל הוצאות לינה וארוחת בוקר (בחו"ל)*
 • מתנות*
 • תרומות*
 • בגדי עבודה*
 • מזון וארוחות לאורחים מחו"ל
 • לימודים והשתלמויות
 • דמי חבר לאגודות מקצועיות

 פחת והפחתות

 • רכישת קופות רושמות ומספונים
 • פחת ציוד
 • פחת בניינים
 • פחת מכונות וציוד
 • פחת כלי רכב*
 • פחת שיפורים במושכר
 • הפחתת מוניטין
 • הפחתת נכסים בלתי מוחשיים (זיכיון, פטנט, זכויות יוצרים וכו')

 הוצאות מימון

 • עמלות בנקים הפרשה הצמדה למדד המחירים לצרכן בגין הלוואות שנלקחו
 • ריביות על הלוואות עמלת הקצאת אשראי עמלות כרטיסי אשראי
 • הפרשי שער בגין הלוואות שנלקחו
 • הוצאות למימון אשראי לבעלי שליטה (העובדים בעסק*)

 הוצאות חד פעמיות ומיוחדות

 • נזקי גניבה ומעילות בעסק
 • הוצאות ששולמו למניעת תחרות עסקית והגבלת עיסוק
 • נזקי שריפות נזקי שיטפונות ופגעי טבע

 הוצאות לבעלי עסקים המנהלים את עסקם מהבית

ישנם  עסקים המנהלים את עסקם מהבית ולכן חלק מההוצאות של הבית תוכלנה להירשם כהוצאה מוכרת. הקו המנחה: במידה והבית מהווה כמקום העסק היחיד, ניתן להכיר בחלק מהוצאות הבית קישור לסרטון הסבר.

ההוצאות שתוכרנה:

נהוג להכיר ב 25% – 33% מהוצאות אלו הדבר תלוי במספר גורמים

 • מים
 • ועד בית
 • טלפון ואינטרנט
 • חשמל
 • ארנונה
 • הוצאות מימון בגין משכנתא על הבית, בגין רכישת ריהוט וציוד עבור החלק העסקי בבית המגורים
 • הוצאות על תחזוקת החלק העסקי בבית המגורים
 • צורכי משרד ספרות מקצועית תוכנות מחשב
 • הוצאות פחת על רכישת/ בניית בית (לא מומלץ עקב מיסוי מקרקעין עתידי)
 • וכמובן, כל שאר ההוצאות של עסק רגיל כמו פרסום, קניות, נסיעות וכו' מוכרות כרגיל.

 הוצאות לא מוכרות

 • קנסות הוצאות פרטיות
 • שוחד
 • הוצאות משפטיות בשל עניינים משפטים אישיים של בעל העסק

לשיחת יעוץ חינם, מוזמנים להשאיר פרטים, להשארת פרטים לחצו כאן.

לקישור לסדרת סרטונים שעוסק בשאלה: "איך תדע שהרואה חשבון שלך עושה את העבודתו"??

מומלץ לצפייה, גם אם אתה חושב שהכל בסדר (לחברות בע"מ)…

קישור לסדרת הסרטונים: "6 סיבות להקמת חברה בע"מ"

ובכלל הכנסו לדף היוטיוב שלנו לעוד הרבה סרטונים, הרצאות והדרכות (הירשמו כמנויים).

אין לקבל החלטות על פי מסמך זה ללא ביצוע של ייעוץ מקצועי לפני כל מהלך.

מאמרים נוספים

מות הקפיטליזם??

אולי זה נשמע לכם מוגזם, אך האם הגיע הזמן לשנות את הגישה הכלכלית הנהוגה בימינו היום?

אולי הגישה הנהוגה כיום כבר לא מתאימה לעולם החדש שנוצר לנו?

ואם זה המצב, איזה גישה תתאים לנו?

כל זאת ועוד בפרק ובמאמר שלפניכם.

להמשך קריאה

הספרים ששינו את חיי

מי לא היה רוצה גלולת קסם שהופכת אותו לאדם שהוא היה רוצה להיות??
טוב אז אין דבר כזה (בנתיים) ואחת הדרכים הטובות הן כמובן, לקרוא ספרים.
אז שמח לחלוק איתכם את רשימת הספרים ששינו את חיי.

להמשך קריאה

מעסיקים עובד חדש? את 2 הדברים הללו אתם חייבים לדעת.

מי שעוקב אחר החדשות או מי שעוסק בתחום ההייטק בוודאי מודע לתהליך המדאיג שמתחולל שם.
תחום דיני העבודה הוא תחום רחב ועמוק מאוד, ישנם הרבה נושאים שאתם חייבים לדעת ולבצע אותם, במאמר זה אני רוצה לדבר על 2 נושאים שיש להם משמעות אדירה לעסק שלכם, מעבר לזה שהם מחוייבים לביצוע על פי החוק, אולם אנו רואים כי הרבה מעסיקים לא מקפידים עליהם וחבל.

להמשך קריאה

אינפלציה ריבית ומה שביניהם

איך ניתן להערך מבעוד מועד כדי לא להפסיד כספים כתוצאה מהעלייה הצפויה.

הידעתם שעליית הריבית לא רק משפיעה על ההלוואות שלנו בכך שהיא מייקרת אותן, אלא למעשה אנחנו הולכים להרגיש את זה ברבדים נוספים ביום יום שלנו.

להמשך קריאה